Alan Gewirth är mest känd för sin etiska rationalism, enligt vilken en högsta moralisk princip, som han kallar principen om generisk konsistens (Principle of generic consistency), PGK, kan logiskt härledas ur karaktären och strukturen av människans handlande. Principen säger att varje agent måste agera i enlighet med hans eller hennes egen och alla andra aktörers generiska rättigheter till frihet och välbefinnande.

Enligt Gewirths teori kan PGK härledas från faktumet av människors handlande, men det kan endast härledas via ett dialektiskt-nödvändigt sätt av argumentation. Läget är dialektisk i den mening att den presenterar de steg av argumentet till PGK som härledningar som gjorts av en agent, snarare än påståenden sanna om själva världen. Varje steg är alltså en beskrivning av vad agenten tänker (eller underförstått påstår), inte hur det är oberoende agentens synvinkel. Ändå är läget av argumentation också nödvändiga både i betydelsen att dess ursprungliga förutsättning är ofrånkomlig från agentens synvinkel och att de efterföljande stegen av bevisen logiskt härleds från denna premiss.

Den ursprungliga förutsättningen, som vi alla måste acceptera eftersom vi utför någon åtgärd, är helt enkelt "jag gör X för ändamålet E". Alla agenter accepterar underförstått detta påstående i den mån de utför något frivilligt, därför måste de acceptera det för att inte motsäga att de är agenter. Senare steg av argumentet härrör från den första och, på samma sätt, kan endast vägras om man accepterar motsägelser. Gewirth menar således att alla måste acceptera PGK eller tvingas till motsägelser, eftersom principen ingår som den ofrånkomliga slutsatsen av alla agentens dialektiskt nödvändiga karakterisering av hans eller hennes egen aktivitet.

Även Gewirth medger att hans argument bara fastställer PGK dialektiskt. Ändå menar han att principen är etablerad som nödvändig, eftersom alla måste acceptera den eller riskera motsägelser.

Gewirth teori har genererat mycket kommentarer och kritik. År 1991 publicerade filosofen Deryck Beyleveld The Dialectical Necessity of Morality, en omformulering av Gewirths argument inklusive en sammanfattning av tidigare publicerade invändningar och Beylevelds egna rigorösa svar på dem på å Gewirths vägnar. 

Gewirth vs. MacIntyre

In this lecture, I cover Alan Gewirth's defense of rights and Alasdair MacIntyre's critique of them.